NYEREMÉNYJÁTÉK! JÁTSSZ VELÜNK, ÉS NYERJ PÁROS BELÉPŐJEGYET GYEREKNEVELÉSI ELŐADÁSRA!

2018 Október 31.
Nyeremény: 2 db páros belépőjegy Tihanyi Rita gyermekagykontroll oktató 2018. november 8-i előadására (18-19h), 2 fő nyertest sorsolunk.
Az előadás témája: Hogyan motiválható egy gyerek? Mit lehet tenni a rossz beidegződések ellen? Hogyan lehet számára élménnyé varázsolni a gyermekkort?
Az előadás időpontja: 2018. november 8. 18-19h
Az előadás helyszíne: Budapest 11., Villányi úti Konferenciaközpont
Felajánló: Felelős Szülők Iskolája, a rendezvény szervezője
Játék időtartama: 2018.11.01-2018.11.05.
Sorsolás: 2018.11.05. 23.00 óra
Mit kell tennem?
1. A poszt alá tag-eld be azt a személyt (anyukádat, barátnődet, ismerősödet), akivel szívesen elmennél erre az előadásra.
2. Kommentként írd oda röviden: "Ne feszülj be! Engedd el!"
Részletes játékszabály:
1.    A játék szervezője és lebonyolítója
A Játék szervezője, és a nyeremények felajánlója a Felelős Szülők Iskolája (továbbiakban: Szervező),
a játék lebonyolításáért a papasmamasmagazin.hu weboldal tulajdonosa, Nagy Lajos E.V. 50319592, Adószám: 76225521-2-43 (továbbiakban Megbízott) felel.
2. Kik vehetnek részt a játékban?
§  A Játékban részt vehet minden 18 éven felüli, internet-felhasználó természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos). 
§  Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult. 
§  Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.
§  A Játékban Szervező és Megbízott dolgozói és közreműködői, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.
 
3. A játékosok jogai és kötelességei
§  Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a
Játékból automatikusan kizárásra kerül.
§  A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok
vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
§  A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja.
4. A játék időtartama, menete
§  A Játék időtartama: 2018.11.01-2018.11.05. 22:59
§  Sorsolás: 2018.11.05. 23:00
§  Eredményhirdetés: 2018.11.05. 23:30
§  Nyertesek száma: 2 pár, azaz 4 fő 
§  Nyeremény: 2 db páros belépőjegy
§  Nyeremények darabszáma: 2x2 db
§  A nyereményeket biztosítja: Felelős Szülők Iskolája
 
A játék menete
A játékosoknak a kitűzött Facebook-poszt alatt kommentben kell választ írniuk.
1. A poszt alá be kell tag-elni azt a személyt, akivel a játékos részt szeretne venni az eseményen.
2. Kommentként röviden le kell írni: "Ne feszülj be! Engedd el!
Nincsen jó vagy rossz válasz, minden megadott válasszal részt lehet venni a játékban.
A nyerteseket a poszt alatt lévő kommentekből véletlenszerűen választjuk ki a www.facebooknyertes.com alkalmazás segítségével.
A nyeremény: 2 db páros belépőjegy a 2018. november 8-i előadásra.
Ahhoz, hogy egy Játékos részt vegyen a nyereményjátékban és jogosult legyen a nyereményre a Szervező Facebook oldalára kikerülő játékfelhívás szerint kell eljárnia. Ha bármelyik ismérvnek nem felel
meg a játékos, akkor kizárásra kerülhet.
5. Moderálás
Megbízott fenntartja a jogot, hogy a Felhasználói tartalmat moderálja vagy eltávolítsa. A Megbízott fenntartja továbbá a jogot, hogy visszautasítsa vagy törölje az (alábbiakban meghatározott)
kifogásolható tartalmakat és/vagy bármely olyan felhasználói tartalmat, melyet saját belátása szerint jogsértőnek vagy oda nem illőnek talál, és a felhasználót kizárja a játékból.
A Megbízott saját kizárólagos belátása szerint megőrizhet bizonyos felhasználói tartalmakat, továbbá, ha jogszabály ezt kívánja, vagy ha a Megbízott ésszerű belátása szerint a felhasználók vagy
személyes biztonságának védelme érdekében erre szükség van, nyilvánosságra is hozhatja a felhasználói tartalmat. A Megbízott nem szavatolja a felhasználói tartalmak pontosságát, teljességét vagy
minőségét. Mivel a felhasználói tartalom téves vagy egyéb módon félrevezető információt tartalmazhat, Megbízott kizárja felelősségét a bármely felhasználói tartalomban szereplő hibából vagy
hiányosságból, vagy a bármely, a Facebook oldalon közzétett vagy egyéb módon továbbított felhasználói tartalom felhasználásából származó bármilyen kárért vagy veszteségért.
5. Nyertesek, nyeremények
A játékosok közül a nyertes Játékost (továbbiakban: Nyertes) gépi sorsolás segítségével, a véletlenszerűség elvét szem előtt tartva az alábbi programmal végezzük: www.facebooknyertes.com
A Nyertes nevét Megbízott a Facebook és weboldalán teszi közzé, legkésőbb az eredményhirdetésre megjelölt időpontban. Pótnyertes ki hirdetésére nem kerül sor.
A Nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:
§  ha a játékra jelentkezésekor nem töltötte be a 18. életévét;
§  ha az eredményhirdetést követő 2 munkanapon belül nem jelentkezik;
§  ha a nyeremény átvétele során bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot 2 munkanapon belül;
§  egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;
§  egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálja;
§  jelen részvételi szabályzat bármely pontját megsérti;
§  adózáshoz szükséges adatait nem adja meg.
A Játék során a Játékosok között a 4. pontban részletezett nyeremény(ek) kerülnek kisorsolásra. A nyeremény készpénzre nem váltható és át nem ruházható.
6. Nyertesek értesítése
•A nyertesek listáját Megbízott a Papás Mamás Magazin Facebook oldalán teszi közzé, és a nyertesektől bekéri a nyeremények kézbesítéséhez szükséges adatokat.
•A nyerteseknek ezek után jelentkezniük kell a papasmamasmagazin@gmail.com e-mail címen, adataik megadásával.
•A nyerteseknek kötelezően megadandó személyes adatai: név, lakcím, telefonszám, adószám, hogy a játék szervezője kapcsolatba tudjon lépni velük, és a nyeremény átvételének módját egyeztetni
tudják. Amennyiben a nyertes a kért adatok közül egyet vagy többet (például adószám) nem hajlandó megadni, jogosulatlanná válhat nyereményére.
Amennyiben a nyertes az eredményhirdetést követő 5 munkanapon belül nem jelentkezik a Játék lebonyolításával megbízott a fent megadott emailcímen, úgy nem jogosult tovább a nyereményre.
A nyertes személyének azonosításához és ellenőrzéséhez a Szervező kötelezheti a nyertest személyazonosságának igazolására.
7. Nyeremények kézbesítése
A nyeremény átvételének részleteit minden nyertessel e-mailben vagy telefonon egyezteti Szervező munkatársa.
A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, és a
Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.
8. A Szervező felelőssége
A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő
hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen
kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.
9. Adatkezelés és adatvédelem
9.1
A játékban való részvétel és az ehhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes. Tájékoztatjuk, hogy adatait az adatfeldolgozón kívül harmadik fél részére nem továbbítjuk, kizárólag a jelen szabályzatban
részletezett célra használjuk.
A Játékosok személyes adatait a Szervező kizárólag a Játékosokkal történő kommunikációra használja.
A játék regisztrációja során a játékos adatainak beküldése a személyes adatok védelme érdekében biztonságos HTTPS protokollon történik.
A Szervező kérésre részletes tájékoztatást ad az érintettnek az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.
A Játékos adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen jogosult visszavonni, továbbá jogában áll adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére
történő kezelésének megszüntetését kérni.
Amennyiben az adatkezelési feltételek megváltoznak, a Szervező tájékoztatja a Játékosokat a módosításokról.
Adatvédelemmel kapcsolatos panaszával a Játékos a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu) vagy az illetékes bírósághoz fordulhat.
A Játék résztvevőinek adatait a Szervező a 6. pontban meghatározottaktól eltérő célokból nem kezeli, és nem dolgozza fel, illetve adatait kizárólag tiltási nyilatkozatának kézhezvételéig kezeli.
9.2
Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a nyereményjátékban,
§  hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben nyer a Játékban, akkor a nyeremény kézbesítéséhez nélkülözhetetlen személyes adatait (név, e-mail cím, postacím, telefonszám, adószám), a Szervező és a
Megbízott a nyeremény kézbesítése céljából az Információs Önrendelkezési Jogról és az Információ Szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje.
§  feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a Szervező (adatkezelő) jelen Játék lebonyolítása során az nyeremények kézbesítése céljából, a játék időtartama alatt felhasználja, valamint, hogy
azokat az általa megadott adatok feldolgozásával megbízott adatfeldolgozó részére továbbítsa ugyanezen célra.
10. Kizárás
A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyereményjáték szellemével ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással
megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt.
Felhívjuk a játékosok figyelmét, hogy a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kizárja a Játékost a Játékból.
11. Vegyes rendelkezések
A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a játék időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására, és egyéb változtatásokra.
 
Ezt a nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható.
 
This promotion is in no way sponsored, endorsed or administered by or associated with Facebook.